Điều khoản và Quy định

1.0. Điều khoản chung

1.0.1: Chúng tôi KHÔNG lưu trữ bất kỳ Dữ Liệu nào của người dùng trên máy chủ của chúng tôi.
1.0.2: Chúng tôi KHÔNG yêu cầu cung cấp bất kỳ tài khoản, mật khẩu, hay thông tin cá nhân nào của người dùng.
1.0.3: Chúng tôi KHÔNG thể giúp người dùng khôi phục giữ liệu đã mất.
1.0.4: Chúng tôi KHÔNG phải dịch vụ Lưu Trữ.
1.0.5: Chúng tôi KHÔNG thu phí và KHÔNG yêu cầu trả tiền cho việc Mã Hóa cũng như Giải Mã dữ liệu.
1.0.6: Chúng tôi KHÔNG ưu tiên sử dụng cho mục đích xấu, tội phạm, hoặc chính trị quốc gia.

2.0. Quy định Mã Hóa

2.0.1: Người dùng có thể mã hóa BẤT KỲ dữ liệu gì mong muốn, và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về dữ liệu đó.
2.0.2: Chúng tôi KHÔNG lưu trữ dữ liệu vì thế chúng tôi không thể cung cấp các Dữ Liệu cho bất kỳ ai, bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.
2.0.3: Các dữ liệu mã hóa phải đảm bảo đúng theo kích thước chúng tôi yêu cầu và bạn phải lưu trữ nó cẩn thận, không được để mất.

3.0. Quy định Giải Mã

3.0.1: Người dùng có thể giải mã BẤT KỲ dữ liệu gì đã được mã hóa trước đó, và bạn phải cung cấp đúng mã GUMX của dữ liệu mã hóa .GUM đó.
3.0.2: Chúng tôi KHÔNG thể giúp bất kỳ người dùng nào giải mã dữ liệu của họ.
3.0.3: Các dữ liệu giải mã được hoàn trả về trạng thái ban đầu và không bị giảm dung lượng.

4.0. Quy định Phân Tích

4.0.1: Người dùng có thể phân tích BẤT KỲ dữ liệu gì đã được mã hóa trước đó.
4.0.2: Chúng tôi KHÔNG thể giúp bất kỳ người dùng nào phân tích dữ liệu của họ.